Ghana Ndwom Jan 21, 2017

 
Ghana SoccerNet Jan 21, 2017

 
My Joy Online Jan 21, 2017

 
My Joy Online Jan 21, 2017

 
Ghana Ndwom Jan 21, 2017

 
Ghanacelebrities.com Jan 21, 2017

 
Ghana SoccerNet Jan 21, 2017